Against DRM 2.0 (versión española)

1. Definicions

Actes autoritzats pel llicenciant: actes relacionats amb els drets concedits pel llicenciant sobre l'obra (en especial, actes d'accés, actes de còpia, actes de transformació, actes de compartició).

Actes no autoritzats pel llicenciant: actes relacionats amb els drets reservats o amb els drets morals aplicables pel llicenciant sobre l'obra.

Altres drets de propietat intel·lectual: els drets pertinent als intèrprets, productors de fonogrames i entitats d'emissió en relació amb les seves interpretacions, fonogrames i emissions respectivament.

Autor/s: el/s creador/s d'una obra original o el/s creador/s d'una obra derivada.

Drets morals: aquells drets de l'autor, reconeguts en alguns països, relatius a la possibilitat de reclamar l'autoria de l'obra, oposar-se a qualsevol modificació sobre la mencionada obra, així como qualsevol altre acció devaluadora en relació amb la mateixa, que pogués ser perjudicial per l'honor o reputació de l'autor; altres drets de l'autor reconeguts com drets morals en alguns països.

Distribució: la comercialització, posada a disposició en el mercat o la posada a disposició del públic, por qualsevol mitja i per qualsevol motiu, d'una obra o de qualsevol còpia de la mateixa.

Emissió pública: la difusió pública d'una obra mitjançant l'ús de qualsevol mitjà de distribució a distància, como el telègraf, telèfon, radio, televisió o d'altres mitjans equiparables, incloent la difusió pública mitjançant l'emissió per satèl·lit i/o cable.

Llicenciat: l'adquirent dels drets de propietat intel·lectual sota les condicions de la present llicència.

Llicenciant: la persona que ofereix una obra sota les condicions de la present llicència.

Lloguer: la posada a disposició per l'ús d'originals o de còpies d'obres protegides, per un període limitat de temps, i per motius diferents que aquells referits en el paràgraf 16.

Mecanisme de control d'accés: tota mesura tecnològica que, en la activitat del seu ús ordinari, requereix la sol·licitud de determinada informació, d'un tractament o un processament, amb l'autorització del titular dels drets de propietat intel·lectual o del titular d'altres drets de propietat intel·lectual, per obtenir accés a l'obra corresponent.

Mecanisme de control de còpia: tota mesura tecnològica que, en la activitat del seu ús ordinari, evita, restringeix, o de qualsevol altre manera limita l'exercici d'un dret de propietat del titular dels drets de propietat intel·lectual o del titular d'altres drets de propietat intel·lectual.

Obra: tota obra protegible sota la propietat intel·lectual, llicenciada sota les condicions establertes a la present llicència.

Obra derivada: tota obra basada en un altre obra llicenciada sota les condicions de la present llicència.

Obra original: tota obra no creada a partir d'un altre obra.

Préstec: la posada a disposició per l'ús d'originals o de còpies d'obres protegides, per un període limitat de temps, que ofereixi a qui la realitza un avantatge o contraprestació econòmica directa, indirecta o comercial.

Reproducció: la realització de còpies d'un obra per qualsevol mitjà, com manuals, impresos, litogràfiques, gravades, fotogràfiques, fonogràfiques, cinematogràfiques i mitjançant qualsevol altre procés de reproducció.

Traducció: la traducció d'un obra a un altre llengua o dialecte.

Transcripció: la utilització de mitjans adequats per transformar una obra en format oral en una obra en format escrit o en una obra reproduïda mitjançant un dels mitjans descrits en el paràgraf 17.

Transformació: qualsevol tipus de modificació, adaptació o transformació d'una obra.

2. Àmbit de aplicació de la llicència

La present llicència s'aplica i regula exclusivament els drets de propietat intel·lectual i altres drets de propietat intel·lectual: la present llicència no regula cap altre tipus de drets.

En cap moment la present llicència té com a finalitat evitar o restringir l'exercici de drets no regulats a la mateixa, com drets relatius a la privacitat, a la propietat privada, la venta així como altres drets privatius o personals.

En cap moment la present llicència pretén evitar o restringir l'ús privat de qualsevol mesura tecnològica legal.

En cap moment la present llicència pretén evitar o restringir qualsevol limitació en els drets exclusius del titular dels drets de propietat intel·lectual o del titular d'altres drets de propietat intel·lectual d'acord amb lo establert a la normativa de propietat intel·lectual o qualsevol altre que resulti aplicable.

La present llicència és aplicable a les obres intel·lectuals que tinguin un caràcter creatiu i que pertanyin l'àmbit de la literatura, la música, les arts figuratives, l'arquitectura, el teatre o l'audiovisual, en qualsevol format en que hagin estat creades.

3. Objecte

En especial, la present llicència és aplicable a:

a. obres literàries, dramàtiques, científiques, didàctiques i religioses, tant en forma oral o escrita;

b. obres i composicions musicals, amb o sense lletra, obres dramàtic musicals així com variacions musicals que en si mateixes constitueixen obres originals;

c. obres de coreografia i obres escèniques sense so, el format de les quals sigui escrit o altre;

d. obres plàstiques, pictòriques, o de gravat així com altres arts figuratives similars, incloent l'art escènic;

e. plans i obres arquitectòniques;

f. obres cinematogràfiques, tant les sonores com aquelles sense so;

g. obres fotogràfiques i obres realitzades amb procés anàlogues a la fotografia;

h. obres de disseny industrial que tinguin caràcter creatiu o un caràcter artístic inherent a l'obra;

i. obres col·lectives formades mitjançant la unió d'altres, o de parts d'altres obres, posseint les obres col·lectives en si mateixes caràcter creatiu resultant de la coordinació i selecció d'obres amb un objectiu literari, científic, didàctic, polític o artístic específic, com enciclopèdies, diccionaris, antologies, revistes o diaris;

j. obres creatives derivades de qualsevol altre obra, com traduccions en d'altres llengües, transformacions en qualsevol altre format literari o artístic, modificacions o insercions que constitueixin una remodelació substancial de l'obra original, adaptacions, reparacions, millores, i variacions que no constitueixin obra original.

4. Llicència de drets

El llicenciant autoritza el llicenciat a exercir els següents drets respecte de l'obra corresponent:
a. dret de reproducció;
b. dret de distribució;
c. dret de publicació (inclús en una col·lecció);
d. dret de interpretació pública;
e. dret de comunicació pública;
f. dret de transformació;
g. dret de elaboració;
h. dret de transcripció;
i. dret de traducció;
j. dret de préstec;
k. dret de lloguer;
l. dret a l'ús comercial.

5. Altres drets de propietat intel·lectual i subllicències

El llicenciant declara ser el titular o propietari també dels altres drets de propietat intel·lectual connexes als drets de propietat intel·lectual i autoritza al llicenciat a exercitar-los.

Si l'obra no pot generar o disposar d'altres drets de propietat intel·lectual, el paràgraf precedent s'haurà de considerar nul i no tenir cap efecte legal.

El llicenciat no podrà subllicenciar els drets concedits sobre l'obra.

6. No DRM

La present llicència és incompatible con qualsevol tecnologia, dispositiu o component que, en la activitat del seu ús ordinari, estigui dissenyat per evitar o restringir la realització d'aquells actes autoritzats o no autoritzats pell llicenciant: dita incompatibilitat té com a causa la inaplicabilitat de la present llicència a l'obra.

En especial:
a. no es possible oferir vàlidament sota les condicions de la present llicència aquelles obres originals o derivades de les quals els seus mecanismes de control de accés i/o mecanismes de control de còpia eviten o restringeixen quantitativament o qualitativament l'accés, gaudi, còpia, modificació o compartició de les mateixes;
b. d'acord amb la present llicència, no està permès evitar o restringir quantitativament o qualitativament l'accés, ús, copia, modificació i/o la compartició d'obres originals o derivades mitjançant un mecanisme de control d'accés i/o un mecanisme de control de còpia;
c. d'acord amb la present llicència, no està permès evitar o restringir l'exercici d'un dret concedit, mitjançant qualsevol mètode digital, analògic o físic.

7. Clàusula de copyleft

Les obres derivades, les execucions de l'obra, els fonogrames en els que es troba fixada l'obra així com las emissions de qualsevol obra hauran de proveir-se amb una llicència que estableixi com a mínim el següent:
a. la renuncia de exercitar els drets indicats en els articles 4 y 5 de forma exclusiva;
b. una clàusula que estableixi el mateix que lo establert en l'article 6;
c. una clàusula que estableixi el mateix que lo establert en el present article.

8. Clàusula resolutòria

Qualsevol vulneració de la present llicència (en especial la vulneració dels articles 6 i 7) anul·larà automàticament la aplicabilitat de la mateixa, sense necessitat de notificació del llicenciant.

9. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

FINS EL MÀXIM PERMÈS PER LLEI APLICABLE, EL LLICENCIANT OFEREIX L'OBRA "COM ÉS" SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA EXPRESSA O IMPLÍCITA. FINS EL MÀXIM PERMÈS PER LLEI APLICABLE, EN CAP CAS EL LLICENCIANT SERÀ RESPONSABLE PER QUALSEVOL DANY DIRECTA, INDIRECTA, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR, O COM A CONSEQÜÈNCIA QUE ES POGUÉS CAUSAR.

10. Avís de copyright

[Obra original] Copyright (C) [any/s] [nom/s del/s autor/s]
[Obra] Copyright (C) [any/s] [nom/s del/s autor/s]
[Obra derivada] Copyright (C) [any/s] [nom/s del/s autor/s]

El llicenciat haurà de mantenir intacte l'avís de copyright així com qualsevol altre que faci referència a la present llicència.

El llicenciat haurà d'incloure una còpia de la present llicència amb cada còpia de l'obra que el llicenciat distribueixi, comuniqui públicament o executi públicament.

Valid XHTML 1.0 Strict. Valid CSS!. Against DRM 2.0
This work is licensed under Against DRM 2.0